Home / berichten / Update december

Update december

Ruim een maand geleden is de commissie Democratisering en Decentralisering geïnstalleerd. Een mooi moment voor een update over de stand van zaken en de plannen voor de komende weken.

Wat is er gedaan?
Een paar dagen na onze installatie zijn wij voor het eerst in bijna voltallige samenstelling bijeen gekomen. We spraken met elkaar over praktische zaken, zoals welke faciliteiten we nodig hebben en hoe we willen communiceren met elkaar en met de academische gemeenschap. Met een commissie van negen personen en nog geen secretariële ondersteuning, zijn goede afspraken daarover essentieel. We hebben gesproken over hoe we het werkplan gaan uitvoeren en ook kwam de inhoud aan bod. Er zijn levendige discussies gevoerd over hoe we zelf kijken naar het hoger onderwijs, de wettelijke (on)mogelijkheden, de knelpunten op verschillende faculteiten aan de UvA en mogelijke oplossingen.

Snel aan de slag
Al tijdens de presentatie op 18 november gaven wij aan zo snel mogelijk echt aan de slag te willen gaan. Leden van de commissie hebben diverse faculteiten bezocht en hebben gesproken met belanghebbenden en medezeggenschapsorganen. Er is contact geweest met de medezeggenschapsraad van de HvA en met de commissie Personeel. Inmiddels is er flink wat informatie verzameld zodat de commissieleden zich goed kunnen inlezen. Ook zijn we druk bezig geweest met praktische zaken zoals het opstellen van een begroting en het aantrekken van secretatiële ondersteuning. We gaan in die begroting primair uit van wat er nodig is om het werkplan uit te voeren. Wij gaan uiteraard ons best doen om onder de bedragen die zijn begroot te blijven. Als de begroting is vastgesteld door het College van Bestuur en de medezeggenschap zal deze op de website gepubliceerd worden.

Subcommissie Diversiteit
De precommissie is in het laatste stadium van samenstelling van de subcommissie Diversiteit. De beoogd voorzitter van de subcommissie is tevens lid van de Commissie D&D, waardoor de brugfunctie tussen de beide commissies is gegarandeerd. Het sollicitatieproces heeft wat vertraging opgelopen, maar wordt naar verwacht aan het eind van de eerste week van januari 2016 afgerond. Wel is de subcommissie Diversiteit ook alvast aan de slag gegaan met een begroting zodat de commissie zo snel mogelijk na instelling aan de slag kan.

Terugtreden Loe Sprengers
Er is ook minder goed nieuws te melden: Loe Sprengers heeft laten weten zich terug te trekken als lid van de commissie. Loe Sprengers heeft voor hij lid werd van de commissie aangegeven dat zijn kantoor regelmatig werknemers en medezeggenschapsorganen van de UvA bijstaat. Daarover is afstemming gezocht met het College van Bestuur en is afgesproken dat hij zelf niet zou optreden als advocaat voor een werknemer of voor een medezeggenschapsraad van de UvA gedurende de tijd dat de commissie D&D aan het werk was. Dit leek beide partijen een goede werkwijze. Kort nadat de commissie werd benoemd werd vervolgens het kantoor van Loe Sprengers benaderd met een vraag van de Ondernemingsraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In lijn met de gemaakte afspraken zou een collega deze Ondernemingsraad bijstaan. Het bestuur van de faculteit liet echter weten dit onwenselijk te vinden gezien Loe’s betrokkenheid bij de commissiewerkzaamheden. Omdat Loe Sprengers wil voorkomen dat zijn positie, of die van zijn kantoor langs deze weg ter discussie wordt gesteld, heeft hij besloten zich terug te trekken. De overige commissieleden betreuren dit, maar vinden het een afweging die alleen Loe zelf kan maken. Wij hopen dat hij in een later stadium de commissie kan adviseren waar het gaat om specifieke juridisch-bestuurlijke kwesties. Op die manier kan zijn expertise dan toch worden ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top