Home / Nieuws

Nieuws

Commissie DD presenteert alternatieven voor bestuursmodel UvA

Gepubliceerd op 15 juni 2016
Commissie legt alternatieve modellen ter debat voor aan academische gemeenschap

English below

De commissie Democratisering en Decentralisering presenteert 4 alternatieve bestuursmodellen die zij heeft uitgedacht. Dit zijn nog concept-versies die we bij deze graag aan de academische gemeenschap voorleggen, en u kunt hier dan ook met ons over in debat. Dat kan via de fora op deze website. U kunt ze vinden via de links hieronder of via het kopje ‘ontwerpen’.

Het voorstel van de commissie bestaat uit 4 modellen waaruit de academische gemeenschap kan kiezen. Het huidige concept van de modellen kunt u hier downloaden. Wij adviseren u dit concept samen te lezen met de voorgaande rapporten, waarin u ziet welke overwegingen hebben geleid tot de totstandkoming van deze voorstellen, en waarin duidelijk wordt welke definities en principes de commissie heeft gehanteerd.

Het specifieke voorstel kunt u hier bespreken

Committee DD presents four alternative models of governance

The committee Democratisation and Decentralisation presents 4 alternative models of governance for the university, which they have designed and analysed. These versions are concepts, which we would like to communicate with the academic community in order to enable a possibility for reactions, input and debate. This is possible in the fora on our website, or via the reactions-section below.

This proposal consists of 4 models of which the academic community can elect one. The curent concepts of these models in English can be found here. We advise you to read the concept in combination with our former reports, in which you can track the considerations which have lead to the curent concept of the proposals, and in which the defenitions and principles were guiding in the creation of these models by the committee.

You can discuss these concepts as well in our fora.

Project Decentralisatie en Autonomie focust op mogelijkheden zelfbestuur

Gepubliceerd op 09 mei 2016
Commissie is in gesprek met academische gemeenschap over nieuwe vormen van zelfbestuur aan de UvA

Na eerdere verkenningsronden aan de universiteit van Amsterdam is onder andere gebleken dat studenten en medewerkers aan de UvA een gebrek aan autonomie ervaren, zeker met betrekking tot het onderwijs. Docenten ervaren het gebrek aan flexibiliteit op het gebied van het samenstellen van het onderwijsprogramma als een miskenning van hun professionaliteit. Studenten ervaren daarnaast zeer beperkte mogelijkheden om hun studie zelf in te delen en vorm te geven.

De commissie focust zich daarom nu op het zoeken naar alternatieven, die zij uiteindelijk aan de academische gemeenschap kan voorleggen. Hierbij wordt gesproken met studenten en medewerkers over alternatieven op lokaal niveau die ervoor zorgen dat zij meer autonomie kunnen ervaren. U kunt de werkwijze hier vinden.

Tweede Voortgangsrapport Commissie DD

Gepubliceerd op 04 mei 2016
Download hier het voortgangsrapport

Hier vindt u het tweede tussentijdse voortgangsrapport van de commissie Democratisering en Decentralisering. De commissie is op dit moment gefocust om samen met de academische gemeenschap tot aanbevelingen en oplossingen te komen voor de geconstateerde problemen, en samen met deze academische gemeenschap verbeteringen en alternatieven uit te denken voor het huidige bestuursmodel.

De commissie staat hierbij uiteraard open voor opmerkingen en aanvullingen, dus nodigen wij u uit ons een e-mail te sturen als u aanvullingen of opmerkingen heeft. U kunt dit doen door op e-mail te klikken of door een mail te sturen naar info@commissiedd.nl.

Uitkomst conferentie Medezeggenschap en Democratie

Gepubliceerd op 03 mei 2016
Quick wins en Knelpunten

Met een opkomst van 70 deelnemers heeft de commissie Democratisering en Decentralisering een levendig congres georganiseerd waar veel duidelijke inzichten uit naar voren zijn gekomen. De commissie wil dan ook alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en waardevolle input.

Een uitgebreid verslag volgt spoedig via deze website, maar hier kunt u een korte samenvatting vinden van de door deelnemers genoemde knelpunten in het huidige democratische stelsel aan de Universiteit van Amsterdam, en suggesties voor veranderingen die snel uitvoerbaar zijn. De commissie staat open voor aanvullingen, dus nodigen wij u uit ons een e-mail te sturen als u aanvullingen of opmerkingen heeft. U kunt dit doen door op e-mail te klikken of door een mail te sturen naar info@commissiedd.nl

Join the Discussion Circles organized by the Diversity Commission

Gepubliceerd op 30 april 2016
Let’s talk diversity! – Diversity Discussion Circles

Diversity is one of the biggest challenges that globalisation has brought to our university. We live in a world with an increasing diversity of cultures, perspectives and values.

Can diversity enrich your learning experiences? Do you have courses that include a diverse range of outlooks, or ones that made you discover the perspective of others? Is diversity an important part of your experience at the university? How can your university prepare you for life in an increasingly intercultural world?

Diversity is a challenge that involves us all, and everybody should be heard. Your experiences matter to improve the quality of our University.

We warmly invite you to be part of our Diversity Discussion Circles. Join the conversation during our very first get-together on Tuesday May 10th from 15.00 to 16.30 at Crea’s Music Room. The discussion will be in English.

To register click on this link (you will receive a confirmation email as there is limited space but please feel welcome to join us for future discussion circles).

Check out our Facebook page to keep updated on future Discussion Circles!

See the difference, make the difference.

Diversity Commission is looking for UvA staff and students to interview on Diversity

Gepubliceerd op 30 april 2016

For English please scroll down

De onlangs opgerichte Commissie Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam is op zoek naar respondenten verbonden aan de universiteit, waaronder studenten, medewerkers en OBP. De Commissie Diversiteit is opgericht om vragen over diversiteit en inclusiviteit aan de UvA te onderzoeken, en zal haar advies, naar verwachting in September, presenteren aan de academische gemeenschap.

We willen mensen interviewen over hun ervaringen aan de UvA. Om een uitgebreid overzicht van de processen van in- en uitsluiting die zich voordoen op de universiteit te presenteren, willen we zoveel stemmen als mogelijk opnemen.

Als u een ervaring van in- en / of uitsluiting bij de universiteit heeft meegemaakt met betrekking tot de volgende thema’s, neem dan a.u.b. contact met ons op met een indicatie van welk(e) onderwerp(en) u zou willen bespreken:

– etniciteit
– functiebeperking
– geslacht
– klasse
– leeftijd
– levensbeschouwelijke overtuiging
– ras
– seksualiteit

Alle interviews worden opgenomen als audio. De interview opnames en transcripties worden vertrouwelijk behandeld en worden niet buiten de Commissie Diversiteit gedeeld. Alle respondenten worden geanonimiseerd voor het eindrapport. U zal worden geïnterviewd door een van de onderzoeksassistenten van de Commissie Diversiteit.

De interviews zullen naar schatting 30 tot 45 minuten duren en vinden plaats op maandagen en dinsdagen in mei en juni in Amsterdam centrum. U kunt geïnterviewd worden in het Nederlands of Engels, gelieve uw voorkeur aan te geven in het onderstaande formulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld, zal het secretariaat van de Commissie Diversiteit contact met u opnemen om de tijd en locatie van uw interview te bevestigen.

Wij hopen om zoveel mogelijk ervaringen op te nemen als mogelijk, en wij nemen contact met u op om de interview afspraak per e-mail te bevestigen. Omdat het mogelijk is dat we een selectie zullen moeten maken, vragen we bij voorbaat uw begrip ervoor dat we niet in staat zullen zijn om iedereen te interviewen. We zullen u zo snel mogelijk hierover informeren.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

—————————————-

CALL FOR INTERVIEW RESPONDENTS

The newly installed Diversity Commission at the University of Amsterdam is looking for respondents affiliated with the university, including students, staff, supporting staff, etc. The Diversity Commission is instituted to examine questions of diversity and inclusion at the UvA, and will present its advice to the academic community, which is expected in September.

We will be interviewing people about their experiences at the UvA. In order to present a comprehensive view of the processes of potential inclusion and exclusion that occur at the university, we would like to include as many voices as possible.

If you have any personal university experiences of inclusion and/or exclusion related to the following topics, please reach out to us with an indication of which topic(s) you would like to discuss:

– ethnicity
– disability
– gender
– class
– age
– religion
– race
– sexuality

All interviews will be recorded as audio. The interview recordings and transcripts will be treated confidentially and will not be shared outside the Diversity Commission. All respondents will be anonymized for the final report. You will be interviewed by one of the Diversity Commission’s research assistants.

The interviews will last an estimated 30 to 45 minutes and will take place on Mondays and Tuesdays in May and June in central Amsterdam. You can be interviewed in either Dutch or English, please indicate your preference in the form below. After you have filled out the form, the secretariat of the Diversity Commission will contact you to confirm the time and location of your interview.

We are hoping to include as many experiences as possible. We will contact you to confirm the interview appointment via e-mail. As it is possible that we will have to make a selection, we ask in advance your understanding that we will not be able to interview everyone. We will inform you as soon as possible.

Please click here for the registration form.

Conferentie medezeggenschap en democratie

Gepubliceerd op 15 april 2016
Op vrijdag 29 april organiseert de commissie Democratisering en Decentralisering de conferentie ‘Medezeggenschap en Democratie’. Sinds de instelling van de commissie D&D zijn er inmiddels een aantal problemen in kaart gebracht betreffende het onderwijssysteem, de medezeggenschap en democratie. Op basis van eerder onderzoek naar problemen in het huidige systeem gaan we tijdens de conferentie op zoek naar oplossingen: hoe ziet de medezeggenschap van de toekomst eruit?

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 – 10.15: Inloop
10.15 – 11.05: Medezeggenschap en democratie
Plenaire presentatie van de commissie D&D: evaluaties WUB en MUB door de jaren heen, en medezeggenschap aan de UvA nu. Ruimte voor vragen en discussie.
11.15 – 12.15: Ronde 1 – Democratie aan de UvA?
Gesprekstafels: inventarisatie van democratische verbeterpunten voor de medezeggenschap.
12.15 – 13.00: Plenaire terugkoppeling ronde 1
13.00 – 13.30: Lunch
13.30 – 14.45: Ronde 2: Ontwerptafels democratische medezeggenschap
Gesprekstafels: inventarisatie oplossingen en hervormingen.
14.45 – 15.45: Plenaire terugkoppeling ronde 2, slotdiscussie

Datum en locatie
Vrijdag 29 april 2016, 10.00-16.00 uur
Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal
Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Mocht u niet in staat zijn gedurende het gehele programma aanwezig te zijn, dan is het ook mogelijk om bij een deel van de dag aan te schuiven. De commissie acht de aanwezigheid en input vanuit de verschillende geledingen (met name medezeggenschap, opleidingscommissies, bestuurders, politici) van groot belang voor de inventarisatie naar oplossingen voor de medezeggenschap van de toekomst. Mocht u mee willen lunchen, dan willen we u vragen om vòòr vrijdag 22 april via dit formulier aan te geven dat u komt.

Verdere informatie volgt binnenkort. Mocht u naar aanleiding van deze vooraankondiging vragen of opmerkingen hebben, kunt u deze sturen naar info@commissiedd.nl. De commissie hoopt u allen te zien bij de conferentie. Aanmelden voor de conferentie kan ook via info@commissiedd.nl.

Commissie D&D gaat samenwerkingsverbanden UvA onderzoeken

Gepubliceerd op 13 april 2016
Na een eerste verkenning binnen de faculteiten waar de commissie veel gesprekken heeft gevoerd met studenten, bestuurders en medewerkers, richt de aandacht van de commissie D&D zich de komende tijd ook op het centraal bestuur van de universiteit en het op dat niveau gevoerde beleid. Het is ons duidelijk dat daarbij zowel de wijze van benoeming van leden van het College van Bestuur en de plaats van de Raad van Toezicht urgent de aandacht verdienen. Dat geldt ook voor het alliantiebeleid en de samenwerking met andere organisaties waarvan de samenwerking met de HvA het meest voor de hand ligt.

De commissie D&D heeft oud-Folia redacteur Rob Hartgers gevraagd om de komende maand een feitenanalyse te maken van de samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan en de betrokkenen daarbij. Daarnaast zal de commissie de komende tijd ook enkele gesprekken organiseren waarop de verschillende zienswijzen en argumenten kunnen worden gepresenteerd door betrokkenen op een ordelijke wijze. Degenen die hier een bijdrage aan willen leveren worden uitdrukkelijk uitgenodigd. Dit kan via een mail naar info@commissiedd.nl.

Column Lisa Westerveld op Scienceguide

Gepubliceerd op 29 maart 2016
Op Scienceguide verscheen gisteren een column van Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie Democratisering en Decentralisering. De tekst kunt u ook hieronder lezen.

“We willen meer te zeggen hebben, maar dan zonder gedoe,” zo verwoordde een van de docenten zijn wens om meer eigenaar te worden over het onderwijs. Lisa Westerveld hoort het gedurig bij haar gesprekken over een democratischer UvA: “onderwijspersoneel wil meer eigenaarschap over het eigen onderwijs.”
In haar column over haar werk aan de vernieuwing van de Amsterdamse universiteit zegt de oud-LSVb-voorzitter dat “dat natuurlijk helemaal niet gek is. Ik durf zelfs te stellen dat vrijwel iedereen die rondloopt in het hoger onderwijs dit vindt. Want natuurlijk: iemand die voor een groep studenten staat, moet zelf de inhoud van zijn of haar college bepalen. Met een keurslijf creëer je immers geen academisch klimaat.”

“Toch hoeven we op de UvA bepaald niet op zoek naar docenten die zich onderworpen voelen aan ‘het systeem’ of ‘de lesmodule’. En dan rijst de interessante vraag hoe het zo gekomen is.”

Stalken van docenten

“Een eerste en logische reflex is om te wijzen naar de centraal opgelegde regels. Het door iedereen beschimpte maar evengoed doorgevoerde ‘8-8-4 model’ staat hier symbool voor. Voor de niet-Amsterdammers: het ‘8-8-4 model’ betreft een centrale jaarindeling voor alle opleidingen in blokken van tweemaal acht weken en eenmaal vier. Maar opgelegde regels zijn net zo makkelijk toe te schrijven aan ‘Den Haag’, ‘de accreditatie’ of andere instanties die zich met het hoger onderwijs bemoeien.

Dat docenten bijkans worden gestalkt, blijkt ook uit de verschillende documenten met richtlijnen die ze krijgen toegestuurd. Bijvoorbeeld het 54 pagina’s tellende rapport ‘kader toetsbeleid’. Dat begint met een aantal op zich volkomen rationeel ogende onderwijskundige ideeën over toetsing. Er staat bijvoorbeeld dat de toets moet aansluiten op de leerdoelen en de onderwijsvorm en de validiteit op orde moet zijn “de toets moet meten wat men bedoelt te meten”[1]. “Daarnaast is het noodzakelijk dat studenten bekend zijn met de te beheersen stof en vaardigheden”[2], leert het rapport ons. Ook wordt een aantal tips gegeven, bijvoorbeeld dat een toehoorder aanwezig is bij mondelinge examens en staat beschreven dat het noodzakelijk is dat opleidingen een duidelijke instructie opstellen voor surveillanten.

De volgende hoofdstukken beschrijven de ‘voorwaarden aan de planning en spreiding van toetsen’, ‘voorwaarden aan het toetsen van stages en afstudeerwerk’, ‘voorwaarden aan regelgeving’ en ‘voorwaarden aan kwaliteitszorg van toetsing’. Ondanks dat dit allemaal behoorlijk schappelijke voorwaarden zijn, begrijp ik goed dat docenten er knap moe van worden. Want moet je een docent echt lastig vallen met een notitie waarin staat dat een toets moet aansluiten op de leerdoelen?

Soepel en eenduidig

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de veelvoud aan commissies en bestuursorganen met allemaal hun eigen bevoegdheden. De vraag is hoe het beter kan gelet op alle klachten en irritaties. Met de schaalvergroting van universiteiten, de enorme studentenaantallen en personeelsleden en de toegenomen controle en verantwoordingsplicht aan de NVAO, maar ook als gevolg van internationalisering, is het niet vreemd dat een universiteit probeert de processen zo soepel en eenduidig mogelijk te regelen. Als je tenminste uitgaat van de gedachte van een universiteit als productiemachine. Voor de duidelijkheid: dit is niet hoe ik een universiteit zie, maar het bedrijfsmatige model waarop universiteiten zijn ingericht impliceert wel dat het gaat om efficiëntie en opbrengst. Duidelijk is wel dat we daarmee personeel en studenten te kort doen.

Veel docenten voelen zich onvoldoende gewaardeerd en niet serieus genomen: niemand droomt er van om voor een collegezaal met studenten te gaan staan en jaar na jaar een hetzelfde verhaal te vertellen. Een verhaal dat niet eens door jou is bedacht, maar onderdeel is van een module. Daarbij is de werkdruk evengoed enorm hoog door de eerdergenoemde studentenaantallen en de verantwoordingsdruk.

Even belangrijk is de vraag of het onderwijs er beter van wordt: is een tentamen dat voldoet aan alle 54 pagina’s met richtlijnen en tips nu beter. Of is een docent heel goed zelf in staat om in overleg met collega’s een goede toets te produceren?”

Diversity Committee is Looking for Research Assistants

Gepubliceerd op 16 maart 2016

The newly installed Diversity Committee, researching ‘diversity’ at the University of Amsterdam, is looking for assistants who will support our research project for the period April-August.

We are looking for dedicated people, preferably (R)MA students or recently graduated. The assistants should have an interest in the theme of ‘diversity’ and have various research and/or organizational skills. One of the requirements is that they speak and write fluently both in English and Dutch. The appointments are pending approval of the budget by the University Board (CvB), which is expected shortly.

See the vacancy-document for more details about the vacancies, including descriptions of the various profiles (qualitative research, quantitative research, organizational support, webpage management, transcription). The deadline for application is March 22, 12:00.

For more information about the committee and the mandate, visit http://democratisering.uva.nl/agenda/content2/evenementen/2016/02/presentatie-commissie-diversiteit.html.

Faculteitsbrede discussie FMG-hervormingsagenda

Gepubliceerd op 15 maart 2016

Op 25 februari jl. vond een faculteitsbrede discussie plaats over de FMG-hervormingsagenda. Georganiseerd door de OR-FMG, FSR-FMG en de Commissie D&D en inleiding door OR-FMG Charlotte Hille.
Meer lezen? Klik dan door op Inleiding door OR-FMG en Verslag facultaire bijeenkomst FMG

Commissie Diversiteit en Dekolonisering van start

Gepubliceerd op 2 maart 2016

Vorige week werd de Commissie Diversiteit en Dekolonisering gepresenteerd in de Muziekzaal van CREA. De commissie bestaat uit vijf personen en wordt voorgezeten door Gloria Wekker, emeritus hoogleraar gender studies aan de Universiteit Utrecht, tevens lid van de commissie Democratisering en Decentralisering. De andere leden van de commissie zijn Hans Jansen, Rolando Váquez, Rosalba Icaza Garza en Marieke Slootman. Inmiddels is de samenstelling en de begroting van de commissie ook ingestemd door de medezeggenschap en kan zij dus van start.

Lees meer…

Voortgangsrapportage 23 februari 2016

Gepubliceerd op 24 februari 2016

Bijgaand de eerste voortgangsrapportage. De Commissie Democratisering en Decentralisering is voortvarend aan de slag gegaan. De eerste fase van haar werkzaamheden bestond vooral uit luisteren en lezen. Er zijn tientallen bezoeken afgelegd en decimeters stukken doorgelezen. We hebben een duidelijk beeld van de problematiek en ook tekenen zich de contouren af van de oplossingsrichtingen. Daarover meer in ons volgende rapport.

Voortgangsrapportage 23 februari 2016
First Progress Report 23rd February, 2016

Begroting commissie D&D

Gepubliceerd op 26 januari 2016

Bij het opstellen van de begroting van de commissie Democratisering en Decentralisering is primair uitgegaan van de vraag ‘wat is nodig om het werkplan te realiseren?’. Immers, met dit werkplan is ingestemd door de precommissie en daarmee door de verschillende groepen die een afvaardiging hebben in de precommissie. Op grond van het werkplan zijn inzet, de benodigde faciliteiten en de kosten ingeschat. Dat betekent dat een kleinere begroting ook met zich meebrengt dat het werkplan – en als gevolg daarvan ook het mandaat – moet worden herzien.

Lees meer…

Update januari

Gepubliceerd op 20 januari 2016

De leden van de commissie zijn inmiddels, volgens het werkplan, volop in gesprek of hebben afspraken ingepland bij de verschillende faculteiten en onderdelen van de UvA:

-Economie en Bedrijfskunde;
-Geesteswetenschappen;
-Geneeskunde;
-Maatschappij- en Gedragswetenschappen;
-Natuurkunde, Wiskunde en Informatica;
-Rechtsgeleerdheid;
-Tandheelkunde;
-Bestuursstaf en Gemeenschappelijke Dienstverlenende Eenheden.

Lees meer…

Update december

Gepubliceerd op 30 december 2015

Ruim een maand geleden is de commissie Democratisering en Decentralisering geïnstalleerd. Een mooi moment voor een update over de stand van zaken en de plannen voor de komende weken.

Wat is er gedaan?
Een paar dagen na onze installatie zijn wij voor het eerst in bijna voltallige samenstelling bijeen gekomen. We spraken met elkaar over praktische zaken, zoals welke faciliteiten we nodig hebben en hoe we willen communiceren met elkaar en met de academische gemeenschap. Met een commissie van negen personen en nog geen secretariële ondersteuning, zijn goede afspraken daarover essentieel. We hebben gesproken over hoe we het werkplan gaan uitvoeren en ook kwam de inhoud aan bod. Er zijn levendige discussies gevoerd over hoe we zelf kijken naar het hoger onderwijs, de wettelijke (on)mogelijkheden, de knelpunten op verschillende faculteiten aan de UvA en mogelijke oplossingen.

Lees meer…

Top