Home / Members

Members

For English please scroll down

Voorzitter: prof. dr. Gloria Wekker is cultureel antropoloog en emeritus hoogleraar Gender Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van Universiteit Utrecht. Hier was zij ook directeur van het Expertise Centrum GEM (Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in Hoger Onderwijs). Wekker is onder andere de auteur van Politics of Passion: Women’s Sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora (Columbia University Press, 2006), waar zij in 2007 de Ruth Benedict Prize van de American Anthropological Association voor ontving. Haar laatste werk is White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race (Duke University Press, 2016). Wekker is gespecialiseerd in diversiteit in Hoger Onderwijs, intersectionaliteit en dekolonialiteit.

Lees hier meer over prof. dr. Gloria Wekker.

Vicevoorzitter: dr. ir. Marieke Slootman is socioloog en onderzoeker aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was zij universitair docent Antropologie in Leiden. Slootmans onderzoek richt zich op identificatie onder hoger opgeleiden met een etnische minderheidsachtergrond, nationale integratie discoursen en op processen van ‘minderheidsformatie’ in het algemeen. Haar proefschrift werd bekroond tot beste sociologische proefschrift 2013/14 door de Nederlandse Sociologische Vereniging. Haar onderzoek kenmerkt zich door een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Lees hier meer over dr. ir. Marieke Slootman.

Dr. Rosalba Icaza is universitair docent Governance and International Political Economy aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Icaza is een feministische International Studies scholar, gespecialiseerd in transnationale sociale strijd en de geopolitiek van de vrijhandel in Noord- Zuid-, en Midden-Amerika. In 2012 werd Icaza benoemd tot ‘European Research Area Expert’ door de Europese Commissie voor de evaluatie van FP7-fellowships. Ze was ook senior expert op het gebied van globaal burgerschap, gender en de rechten van inheemse volkeren bij het project Going Glocal.

Lees hier meer over dr. Rosalba Icaza.

Prof. dr. Hans Jansen is bijzonder hoogleraar Pedagogische Innovatie en Ethiek aan de University of the West of England in Bristol (VK), en is verbonden aan het instituut Real Life Learning. Zijn wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling liggen onder meer op het gebied van postmoderne kritische pedagogiek (antenarratives en deconstructie), ecologische pedagogiek, performance studies en kritisch complexiteitsdenken. Hierbij stelt hij zich kritisch op ten aanzien van traditionele onderwijsinstituties en -praktijken. In zijn onderzoeks- en praktijkwerk is Jansen gericht op het ‘empoweren’ van studenten en docenten die in een vernederende situatie zijn beland en te maken hebben met sociale ongelijkheid.

Lees hier meer over prof. dr. Hans Jansen.

Dr. Rolando Vázquez is universitair docent sociologie aan het University College Roosevelt van de Universiteit Utrecht. Hij is een pleitbezorger van alternatieve onderwijspraktijken om kwesties van sociale onrechtvaardigheden en globale ongelijkheid aan de orde te stellen. Sinds 2010 coördineert hij jaarlijks de Decolonial Summer School in samenwerking met Duke University en prof. Walter Mignolo. Via het Going Glocal project heeft Vázquez pedagogische methoden ontworpen die de interculturele dialoog en globale ethiek erkennen.

Lees hier meer over dr. Rolando Vázquez.

—————————————————————————————————————–

Chair prof. dr. Gloria Wekker is a cultural anthropologist and Emeritus Professor in Gender Studies at the Faculty of Humanities of Utrecht University. She was also director of the GEM center for Gender, Ethnicity and Multiculturalism in Higher Education, Utrecht. She wrote (among other publications) The Politics of Passion: Women’s sexual Culture in the Afro-Surinamese Diaspora (Columbia University Press, 2006) for which she received the Ruth Benedict Prize of the American Anthropological Association in 2007. Her latest  book is called White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race (Duke University Press, 2016). Wekker is specialized in diversity in higher education, intersectionality and decoloniality.

Read more about prof. dr. Gloria Wekker here.

Vice chair dr. ir. Marieke Slootman is a sociologist and works as a researcher at the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) of the University of Amsterdam. Previously, she worked as an Assistant Professor at the Anthropology department at Leiden University. Her research focuses on identifications among higher educated ethnic minorities in relation to national integration discourses; and on processes of ‘minority formation’ in general. Her dissertation was awarded the prize for best Sociological dissertation in the Netherlands in 2013/14 by the Dutch Sociology Association (NSV). In her research Slootman combines quantitative and qualitative methods.

Read more about dr. ir. Marieke Slootman here.

Dr. Rosalba Icaza is a Senior Lecturer in Governance and International Political Economy at the International Institute of Social Studies of Erasmus University of Rotterdam. Icaza is a feminist International Studies scholar with expertise on transnational social resistance and the geopolitics of free trade in the Americas. In 2012 the European Commission appointed Icaza as “European Research Area Expert” for the evaluation of FP7 fellowships. She was also senior expert on global citizenship, gender and indigenous people’s rights in the Going Glocal program.

Read more about dr. Rosalba Icaza here.

Prof. dr. Hans Jansen is Endowed Professor Pedagogical Innovation and Ethics at the University of the West of England in Bristol (UK) and is connected to the Institution Real Life Learning. His scientific and social interests include postmodern critical pedagogy (antenarratives and deconstruction), ecological pedagogy, performance studies and critical complex thinking, from which he challenges traditional educational institutions and practices. Jansen’s research and work involves empowering students and teachers who are in humiliating situations and experience social inequality.

Read more about prof dr. Hans Jansen here.

Dr. Rolando Vázquez teaches sociology at the University College Roosevelt of Utrecht University. He is an advocate of alternative teaching practices. He wants to place social rights and global inequality on the agenda. Since 2010 he has coordinated the Decolonial Summer School yearly with Duke University and prof. Walter Mignolo. Through the Going Glocal program, Vázquez has been practicing pedagogies of engagement across global divides, that is to say, pedagogies that privilege intercultural dialogues and global ethics as a source of excellence in teaching and learning.

Read more about dr. Rolando Vázquez here.

Onderzoeksassistenten/Research Assistants:

Jessica de Abreu

Tashina Blom

Sander Bolier

Melissa Evora

Emilie van Heydoorn

Evelien Moors

Lilith Philips

Max de Ploeg

Willemijn Rijper

Inez van der Scheer

Zenab Tamimy

Top