Home / Bindendheid

Bindendheid

 

Wat is de status van het referendum?

In het mandaat van de commissie – opgesteld door de actiegroepen, vakbonden, medezeggenschap en het College van Bestuur – staan een aantal artikelen over het referendum en de status ervan:

Artikel 4.4           De commissie formuleert adviezen en legt deze voor aan de academische

  gemeenschap. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan

  tot implementatie van de adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens

  het voorstel van de commissie.

Artikel 4.5           Een voorstel kan alleen bindend zijn als het voldoet aan de geldende wetgeving. Dat

  laat onverlet dat de commissie voorstellen kan doen die een wetswijziging vereisen,  maar die kunnen dan pas na die wetswijziging bindend worden.

Echter, de opdracht van de commissie was ook om verschillende bestuurs- en organisatiemodellen te ontwikkelen en in het referendum voor te leggen. Dit betekent dat meerdere scenario’s denkbaar zijn.

Volgens de commissie moet het mandaat zo worden uitgelegd: Uitkomsten van het referendum die niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en passen binnen de wet, dienen te worden geïmplementeerd. Voor wat betreft de uitspraken voor welke het bovenstaande niet geldt, is het aan het college van bestuur en de medezeggenschap om samen met de academische gemeenschap de uitspraken te interpreteren en er naar te handelen. De commissie D&D zal uiteraard een advies opstellen na de uitkomsten van het referendum.

Een aantal zaken is van belang:

Opkomst
In het mandaat staat geen bepaling over de opkomst en de gevolgen daarvan voor de uitslagbepaling. Maar het behoeft geen nadere toelichting dat het opkomstpercentage wel degelijk een rol zal spelen in de discussie over hoe het referendum te interpreteren.

Vragen referendum
In het referendum wordt gevraagd naar de mening van de academische gemeenschap over het Charter, de Senaat ‘nieuwe stijl’ en de onderliggende principes voor de modellen.

Uitsplitsing stemmen
Stemgerechtigden geven aan tot welke categorie medewerker of student zij behoren en aan welk onderdeel van de UvA (bijvoorbeeld faculteit) zij behoren. Bij de uitslagbepaling  kan de stem van een geleding zwaarder gezien worden door het college en/of de medezeggenschap dan van een andere, bijvoorbeeld omdat de UvA meer studenten heeft dan medewerkers.

In overeenstemming met de wet.
De commissie heeft een aantal voorstellen gedaan voor andere bestuurs- en organisatiemodellen, die vereisen dat de huidige wet- en regelgeving wordt aangepast. Beroep op het experimenteerartikel van de WHW kan ruimte geven en duidelijkheid verschaffen over de wenselijkheid om deze voorstellen breder te implementeren. In Kamerdebatten heeft de minister van onderwijs aangegeven open te staan voor een experiment op het moment dat een universiteit een aanvraag indient.

Wat is precies de uitslag?
Het kan zijn dat het referendum op onderdelen een uitkomst krijgt waaruit geen eenduidig antwoord kan worden opgemaakt. De commissie zal in haar advies over de uitslag van het referendum hierop ingaan , maar het is aan de academische gemeenschap, en in het bijzonder aan de medezeggenschap en het college van bestuur, om met een interpretatie te komen.

Meer weten? In hoofdstuk 7 van het rapport “Een Universiteit van waarde(n)” gaat de commissie in op het traject na het referendum.

Voor meer informatie over het referendum kunt u terecht op http://commissiedd.nl/referendum/ of op http://democratisering.uva.nl/commissies/referendum/raadgevend-referendum.html

Top