Home / About us

About us

For English please scroll down

Achtergrond

Veel discussies die gevoerd werden tijdens de Maagdenhuisprotesten van vorig jaar gingen over diversiteit en dekolonisatie binnen de Universiteit van Amsterdam. Bekende en minder bekende sprekers gaven lezingen over aspecten, problemen en idealen van diversiteit. Uit deze discussies bleek dat de UvA niet door iedereen wordt ervaren als een inclusieve universiteit, die recht doet aan variaties onder mensen en ideeën. Één van de veelzeggende leuzen aan de gevel van het Maagdenhuis luidde: ‘No Democratization without Decolonialization!!’. Hiermee werden democratisering en dekolonialiteit  (een invalshoek die uitgaat van de verwevenheid van moderniteit en kolonialiteit) stevig aan elkaar verbonden en op de hervormingsagenda geplaatst.

De protesten leidden tot het besluit om de Commissie Diversiteit in te stellen. De Commissie Diversiteit werd bij elkaar gezocht door een ‘pre-commissie’ die bestond uit vertegenwoordigers van Amsterdam United, De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, New Urban Collective, Rethink UvA, University of Colour, de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. De pre-commissie is verder gegaan als ‘contact groep’, en vormt het eerste aanspreekpunt voor de Commissie Diversiteit binnen de academische gemeenschap.

Opdracht

De Commissie Diversiteit heeft vier hoofddoelen:

 1. het in kaart brengen van de bestaande diversiteit onder staf en studenten;
 2. het in kaart brengen hoe in- en uitsluiting wordt gevoeld en ervaren onder staf en studenten;
 3. het in kaart brengen hoe het onderwijs en onderzoek momenteel wordt ingevuld op de UvA;
 4. de UvA adviseren over verbeteringen omtrent diversiteit en inclusie.

De Commissie onderzoekt verschillende vormen van diversiteit, namelijk op de gebieden van ras, etniciteit, functiebeperking, gender, klasse, leeftijd, levensbeschouwelijke overtuiging en seksualiteit. Naar verwachting zal eind september/begin oktober het eindrapport worden gepubliceerd.

Meer informatie

Klik hier voor:

 • Het mandaat van de Commissie Diversiteit
 • Het werkplan van de Commissie Diversiteit
 • De begroting van de Commissie Diversiteit
 • De presentatie van 25 februari jl., waarin de Commissie Diversiteit zich voorstelt (in het Engels)

———————————————————————————————————————

History

During last year’s Maagdenhuis Protests many discussions focused on the necessity of diversity and decolonization at the University of Amsterdam. Many prominent and less-prominent speakers spoke about diversity issues, problems and ideals. These discussions revealed that not everybody experiences UvA as an inclusive university, which reflects variations between people and ideas. One of the slogans at the Maagdenhuis stated ‘No Democratization without Decolonization!!’. This slogan connected the terms democratization and decolonization (the idea that modernity and coloniality are interlinked). These themes were placed on the reform agenda.

Amongst other things, the protests resulted in the establishment of the Diversity Commission. A ‘pre-committee’ was set up to establish the Diversity Commission. The pre-committee consisted of representatives of Amsterdam United, De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, New Urban Collective, Rethink UvA, University of Colour, the labor unions, COR (the Central Labor Union) and CSR (the Central Student Union). The pre-committee now functions as a ‘contact group’ for the Commission to the academic community.

Goals

The Diversity Commission has four main objectives:

 1. mapping the existing diversity among staff and students;
 2. identifying how inclusion and exclusion are experienced by staff and students,
 3. identifying  inclusion and exclusion in educational and research practices;
 4. advising the UvA on improvements regarding diversity and inclusion.

The Diversity Commission examines various dimensions of diversity, which are race, ethnicity, disability, gender, class, age, religious beliefs, and sexuality. The publication of the final report is expected at the end of September/beginning of October.

Additional information

Click here for:

 • The mandate of the Diversity Commission (in Dutch)
 • The work plan of the Diversity Commission (in Dutch)
 • The budget of the Diversity Commission (in Dutch)
 • The presentation of February 25, 2016 with the introduction of the Commission (in English)
Top