Home / Aanpak

Aanpak

Taken van de commissie
De commissie heeft een werkplan opgesteld, waarin wordt uitgewerkt hoe zij haar opdracht zo goed mogelijk zal uitvoeren. In het mandaat van de commissie D&D (vastgesteld in juni 2015) wordt groot gewicht toegekend aan intensieve betrokkenheid van de hele academische gemeenschap bij de discussies over de problemen van de universiteit en de wijze waarop zij in de toekomst moet worden bestuurd. Dit betekent dat de commissie er in de eerste plaats voor moet  zorgen dat procedure er één is van intensieve betrokkenheid en open deliberatie. In de tweede plaats is het haar taak om de discussie inhoudelijk vorm te geven en goed te sturen in de richting van democratisering en decentralisering. Aan het eind van het proces legt de commissie haar finale voorstel ter beoordeling voor aan de academische gemeenschap. Deze stappen zijn uitgewerkt in het werkplan.

Aanpak
Concreet betekent dit dat er in verschillende ronden uitgebreide consultatie plaatsvindt op alle faculteiten én bij de centrale diensten, waaronder de holding. In eerste instantie is deze consultatie enkel bedoeld om een beeld te krijgen van welke verschillende zorgen, mogelijkheden en overwegingen er leven binnen de universiteit. Pas daarna zullen de ideeën die op basis van deze consultatie zijn gevormd worden voorgelegd en bediscussieerd, voordat de commissie haar uiteindelijke aanbevelingen formuleert en definitief voorlegt aan de academische gemeenschap. De eerste gesprekken hebben op verschillende faculteiten inmiddels plaatsgevonden; op deze website doen we regelmatig verslag van de vooruitgang. Aankondigingen van bijeenkomsten volgen binnenkort.

Een voorlopige versie van het werkplan is hier te vinden.

Tussenstap: voortgangsrapportage
Eind februari publiceert de commissie een eerste voortgangsrapportage. Daarin wordt uitgebreider verslag gedaan van de activiteiten van de commissie en worden eerste en algemene indrukken gepresenteerd.

Top